ANNE’ NA RAHO (DON’T REMAIN BLIND) (POEM IN PUNJABI)

ਹਜ਼ਾਰਾਂਅਨ੍ਨੇਯਾਂਤੋਬਾਦਪੈਦਾਹੋਯਾਅੰਨਾਹਜਾਰੇ, ਲੋਕਾਂਨੇਹਜ਼ਾਰਹਜ਼ਾਰਦੇਨੋਟਉਸਤੇਵਾਰੇ, ਅਤੇਕਹਿਯਾ, “ਜੰਗਕਰੋਅੰਨਾਅਸੀਂਤੁਆਡੇਨਾਲਹਾਂ.” ਮੈਂਕੇਹਨਲਗਾ, “ਤੁਸੀਂਅੰਨੇਹੋਸਾਰੇ.” “ਜਿਦਾਂਦੇਤੁਸੀਂਹੋ, ਓਦਾਂਦੀਹੈਤੁਆਡੀਸਰਕਾਰ, ਵੋਟਿੰਗਲਈਤੁਸੀਂਹਰਦਮਰਹੰਦੇਹੋਤੈਯ੍ਯਾਰ, ਪਰਐਸੇਬਦਮਾਸ਼ਾਂਔਰਮੂਰਖਾਂਨੂ, ਕ੍ਯੂਂਵੋਟਦਿੰਦੇਹੋਬਾਰਬਾਰ?” “ਲੋਕਪਾਲਬਿਲਨਾਲਕੋਈਫ਼ਰਕਨਹੀਂਪੈਨ੍ਹਾ, ਇਹਬੋਝਥੁਆਨੁਅਤੇਮੈਨੂਹੈਸੇਹਨਾ, ਜੇਇਦਾਂਹੀਅਸੀਂਅੰਨੇਬਣੇਰਹੇ, ਤਾਂਇਕਅੰਨਾਅੰਨਾਹਜ਼ਾਰੇਨੇਕੀਹੈਕਰਲੈਣਾ?” “ਲੋਕਪਾਲਨੂਛਡਕੇਲੋਕਸ਼ਕਤੀਕਰੋ use ਸਾਰੇਲੀਡਰਾਂਦੇਬੁਲਬਕਰੋ fuse  ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੋ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਰੋ ਛਿੱਤਰ, ਤਾਕੇ corruption ਦਾਰਹਜਾਏਨਾਕੋਈ excuse.” ਜਿਸਮੁਲਕਦੇਲੋਗਹੋਜਾਣਚੰਗੇ, ਉਥੇਭਰਿਸ਼ਟ leader ਆਪੇਹੀਹੋਣਗੇਨੰਗੇ, ਸੋਅਗਲੀਬਾਰਉਸਨੁਕਦੀਦਾਨਾਨਾਪਾਯੋ, ਜੇਹੜਾਕਰਮਚਾਰੀ underhand ਪੈਸਾਮੰਗੇ. Hazaran anneyaan to baad paida hoya Anna Hazare, Lokan ne hazaar hazaar de note uste waare, Ate keheya, “Jang karo Anna, asin tere naal haan.” Main kehan laga, “Tussin anne ho saare.” “Jidan de tussi ho, odan di hai thuadi sarkar, Voting layi tussin hardam rehnde ho taiyyar, Per aise badmashan nu ate moorkhan nu, Kyun vote dinde ho tussi baar baar?” […]

Continue Reading

JAI HIND

Reproduction of a poem I wrote in May 1999 when Pakistan perpetrated the most heinous infiltration into Kargil, the Indian side of Line of Control (LOC): जाना है तुमको आज इक फ़र्ज़ निभाने की खातिरइस देश की मिटटी का क़र्ज़ चुकाने की खातिरउठो ए जवानो सर पे बाँध लो कफ़नशहीदों में अपना नाम दर्ज़  कराने की खातिर   दुश्मन ने इक बार  है  फिर तुम्हे ललकारादोस्ती के नाम पे है फिर तमाचा […]

Continue Reading

IF ONLY

Sometimes I feel life is blaséAn alluring mirage that I chase.Sounds of fun and laughter areLike gunshotsPiercing through my heart.   Sometimes I feel I lost you long agoYou were near and yet so far;Knowing that I needed youBut imagining that I’d live without you.”Let me, then, throw another dart.”   The last time, our last time, when we talked,I found you far, very far.I wanted this, I wanted that,I […]

Continue Reading

ADMIRAL AND MANTRI JI

Now that our Raksha Mantri (Defence Minister), Shri AK Antony, has, like all politicians before him and probably after him, shown aversion to talk to his service chiefs we need to examine why is it so. Even our bureaucrats are used to putting the uniformed personnel in their place. We have reached a situation in our country when the collective neglect, indifference and aversion of the government, administration and police towards the armed […]

Continue Reading

WHY READ WHEN YOU CAN ‘LIKE’?

God, do me a great favour Offering to you I will hike, Let people read the stuff I put up, And not just press the ‘Like’. Also, God, this is straight from heart, With no offences meant, Why don’t you goad them on sometimes, To press the button called ‘Comment’? There are others who don’t even ‘Like’ God, So, those who do are better; But, whilst I like their spirit […]

Continue Reading

TERRORIST AT HOME

Terrorists, it is said, are people like us; human beings with similar interests in school and college and office and everywhere; and in everything. Indeed, if you have looked at the profiles of some of them; their neighbours, relatives and friends have been surprised that such and such turned out to be a terrorist. The earlier revelation,  with immense scandalising potential, was if someone had to tell us that Mr. Saxena (name withheld […]

Continue Reading

CHINA – IMPRESSIONS OF MY VISIT

To most Indians China is a quaint country. One hears of it, admires its culture and food but does not routinely plan to visit it. It is only recently that we have had a renewed interest in China, thanks to a series of postures and events culminating in the efficiently conducted Beijing Olympics; and later Expo at Shanghai. China fills us with emotions ranging from awe to anxiety. Last year […]

Continue Reading

SAILORS WILL BE SAILORS

Okay, guys and gals, I am back again. As you probably know, ‘Leave’ in the Navy is called ‘Leave’, whereas short leave ashore is called ‘Liberty’. Unlike the Army, which has a lot of manpower, ships don’t have much to man all Action Posts and, at the same time, send people on Leave. From the time I joined the Navy in 1973 until I left last year, ‘Leave’ was always […]

Continue Reading

WHY ARE WE RAPED AGAIN?

What exactly is a rape? It is essentially an act of force and violence perpetrated against a weak being who has no choice but to submit. It causes great trauma and changes the victim’s behaviour, hopes, anxieties, responses, beliefs, suspicions, complexes, proclivities, and emotions forever. The keyword above is ‘weak‘. The carnage and trauma caused by repeated rape of Indians, through acts of terrorism, doesn’t fill us with resolve to […]

Continue Reading

LIKE

Every innovation, new organisation or set-up comes with a new vocabulary that changes the way we look at things and respond. The Navy, for example, has a totally different lingo that the land-lubbers find quaint. ‘Port’, ‘Starboard’, ‘Aye Aye’ ‘Bundleman’ ‘Son of the gun’ etc are some of the words that have invaded our consciousness because of the Navy. When Internet was launched, we were exposed to a brand new lingo, which […]

Continue Reading

ROGER AND US – A LOVE STORY WITHOUT AN END

Roger, our darling, would have been twelve today. On his birthday, my wife Lyn used to put a red ribbon around his neck. The day used to start with family prayers in front of Guru Granth Sahib and Roger would know when exactly the Prashad would be served. Feeding him Prashad on his birthday was the greatest joy we had ever experienced. Today, as we said our prayers and distributed Prashad, […]

Continue Reading

YOU CAN’T HELP LOVING THEM

Tomorrow would have been our Roger’s twelfth birthday; and this one is just appropriate:A man invites a friend for lunch. For the sake of clarity lets call them Rahul, the one who invites; and Suraj, the one who is invited. Rahul receives Suraj at the door and notices that Suraj has arrived with his dog. The dog looks a little slovenly to Rahul but as Suraj and his dog enter, Rahul reckons he has no […]

Continue Reading